نمونه سوالات آزمون دستگاه اجرایی

نمونه سوالات آزمون دستگاه اجرایی

نمونه سوالات آزمون دستگاه اجرایی

در آزمون دروس عمومی شامل موارد زیر است 1 – فنّاوري اطلاعات – مهارتهای هفتگانه ICDL 2 – رياضي و آمار مقدماتی 3 – زبان و ادبيات فارسي 4 – معارف اسلامی 5 – زبان انگليسي عمومی 6 – اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسی 7 – هوش و توانمنديهاي عمومي و دروس تخصصی شامل اصول حسابداری حسابداری مالی و دولتی اصول تنظيم و كنترل بودجه قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات