نرم افزار تبدیل واحدها

نرم افزار تبدیل واحدها

نرم افزار  تبدیل واحدها

نرمم افزاری مفید جهت تبدیل واحدهای رایج در امور گوناگون میتواند با انجام سریع تبدیل ها در محیطی آسان در وقت شما به مقدار قابل توجهی صرفه جویی نماید. این نرم افزار قادر است تبدیل یكاهای حدود 23 كمیت طول، سطح، حجم، دما، فشار، چگالی، كار، انرژی، توان، تنش، درجه، جریان، گرانروی، وزن، نیرو، گشتاور، سرعت، شتاب، زمان، آنتالپی، آنتروپی و سایر كمیت های ترمودینامیكی را محاسبه و ارائه نماید . قابلیت های نرم افزار : واحد های مختلف انرژی واحد های مسافتی واحد های نوری واحد های مختلف قدرت واحد های مختلف فشار واحد های مختلف زمانی واحد های مختلف نیرو واحد