نورسوله

نورسوله

نورسوله

روشهای استفاده از نور و روشنائی استفاده از نور و روشنائی به مقتضای فصل و زمان پرورش جوجهها متفاوت می باشد. از این نظر می توان زمان پرورش جوجه ها را با توجه به نور و روشنائی طبیعی بدو بخش کلی، زمان مناسب و نامناسب تقسیم نمود. زمان مناسب پرورش در بر گیرنده نیمه اول سال (بهار و تابستان) بویژه اواخر اسفند تا اوائل مرداد را شامل می شود. زمان نامناسب از نظر پرورش بیشتر نیمه دوم سال بویژه ماههای شهریور تا بهمن را دربر می گیرد. الف . بطور کلی بمنظور استفاده از نور و روشنائی در فصول مناسب سال میتوان از برنامه خاصی به روش زیر استفاده نمود در سه روز اول پرورش جوجه ها در تمام مدت ۲۶ ساعت شبانه روز