کتاب جامعه شناسی گیاهی (خلاصه شده)

کتاب جامعه شناسی گیاهی (خلاصه شده)

کتاب جامعه شناسی گیاهی (خلاصه شده)

– مقدمهدر هر رويشگاهي پوشش گياهي را مجموعهاي از چندين گونة گياهي تشكيل ميدهند. اندامهاي تكثير گياه از راه انتشار بهآن ناحيه ميرسند و در شرايط مطلوب مستقر ميشوند. با گذشت زمان گياهان تازهوارد به پوشش گياهي افزوده ميي شيوندو پيچيدگي و تنوع پوشش افزايش مييابد. گياهان طي رشد خود پيوسته از منابع محيطي رويشگاه بهرهبرداري ميي كننيد.همچنين با تجزية بقاياي اندامهاي هوايي و زيرزميني بر خاك رويشگاه تأثير ميي گذارنيد از ايين رو تغييراتيي در…

Check Also

کتاب هندبوک بذور کشاورزی

کتاب هندبوک بذور کشاورزی کتاب هندبوک (کتاب جیبی) مجموعه بذور کشاورزی  نویسنده: Roberto L. Benech-ArnoldRodolfo A. …