پردازش گر شبکه وَکتُر Vector network analyzers

پردازش گر شبکه وَکتُر Vector network analyzers

پردازش گر شبکه وَکتُر Vector network analyzers

موضوع تحقیق : پردازش گر شبکه وَکتُر Vector network analyzers
تعداد صفحات :15
فونت : 16
آماده چاپ
 
چکیده:
یکی از واژه های اختصاری که برای پردازشگرهای شبکه به کار می رود مربوط به پردازش گر شبکه وکتر می باشد ، که علامت اختصاری آن به این صورت است (VNAS) اما این واژه اختصاری توسط افراد ناشناس و ناشی و قدیمی به صورت “ ANAS” به کار می رفته است . “ANA” واژه اختصاری است که برای پردازشگرهای اتوماتیک شبکه به کار می رود . بر طبق سازمان کارتر در زمانهای…

Check Also

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence موضوع تحقیق :تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence تعداد صفحات :56 …