نرم افزار PC ORD ورژن 4

نرم افزار PC ORD ورژن 4

نرم افزار PC ORD ورژن 4

مقدمهPC-ORDنرمافزاري جهت تجزيه و تحليل چندمتغيره و طبقهبندي دادههاي اكولوژيكي است. در سال 1996ورژن 2آنكه تحت DOSبود، توسط انجمن اكولوژيستهاي آمريكا تهيه شد. در سال 1990ورژن 3و در سال 1999ورژن 4آن بهبازار آمد. اين ورژن 5/5مگابايت حجم دارد. فرمت دادههاي قابل استفاده در آن با پسوند WK1است و قادر ميباشد ماتريسدادههاي با 32333رديف و 32333ستون را تجزيه و تحليل كند.
این بسته به همراه فایل اموزش نرم افزار می باشد……

Check Also

کتاب هندبوک بذور کشاورزی

کتاب هندبوک بذور کشاورزی کتاب هندبوک (کتاب جیبی) مجموعه بذور کشاورزی  نویسنده: Roberto L. Benech-ArnoldRodolfo A. …