جزوه کامل درخت شناسی به همراه معرفی گونه های درختی ایران

جزوه کامل درخت شناسی به همراه معرفی گونه های درختی ایران

جزوه کامل درخت شناسی به همراه معرفی گونه های درختی ایران

طبقه بنديهای مختلف گياهان چوبی – اصول شناسايی پهن برگان –مهمترين رويشگاههای ايران – مهمترين درختان و درختچه های ايران(درختان و درختچه های مهم منطقه خزر – درختان و درختچه های مهممنطقه ارسباران – درختان و درختچه های مهم منطقه زاگرس – درختان ودرختچه های مهم منطقه جنوب ايران (جنگلهای سواحل خليج فارس ودريای عمان)– درختان و درختچه های مهم منطقه فلات مرکزی ايران(جنگلهای ايرانو – تورانی). درختان و درختچه های پهن برگ…

Check Also

کتاب هندبوک بذور کشاورزی

کتاب هندبوک بذور کشاورزی کتاب هندبوک (کتاب جیبی) مجموعه بذور کشاورزی  نویسنده: Roberto L. Benech-ArnoldRodolfo A. …