تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence

تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence

موضوع تحقیق :تاریخچه هوش مصنوعی Artificial intelligence
تعداد صفحات :56
فونت :16
آماده چاپ
 
چکیده:
اگر چه تعریف دقیق و واضحی از AI وجود ندارد ( حتی برای هوش ) ولی می توان تعریفی از ماشینی که بتواند فکر کند و یا مثل انسان عمل کند که می تواند یاد بگیرد و رد علوم مختلف برای حل مسائل استفاده می شود. برای تولید پژوشگران AI ، مشتاقانه ، مغز انسان را مورد مطالعه قرار می دهند تا بفهمند چگونه کار می کند .
Although there is no clear definition of AI (not even of intelligence), it can be described as the attempt…

Check Also

پردازش گر شبکه وَکتُر Vector network analyzers

پردازش گر شبکه وَکتُر Vector network analyzers موضوع تحقیق : پردازش گر شبکه وَکتُر Vector network …