گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح(آز پیچش)

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح(آز پیچش)

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح(آز پیچش)

مقدمه:
اگر میله را محکم در یک انتها ثابت کرده و انتهای دیگر میله را به وسیله یک کوپل یا torque تحت پیچش قرار دهیم ،در حالی که این کوپل در انتهای محور میله باشد گفته میشود که میله تحت تاثیر یک پیچش ساده قرار دارد.
اثر کوپل پیچشی، ایجاد یک تغییر مکان زاویه ای در مقطع و یک تنش برشی روی مقطع میله که عمود بر محور آن است ، میباشد ….

Check Also

30 نرم افزار تاسیساتی و برودتی

30 نرم افزار تاسیساتی و برودتی فایل فوق حاوی 30 نرم افزار ویژه گوشی های …