مبانی نظری رضایت از زندگی

مبانی نظری رضایت از زندگی

مبانی نظری رضایت از زندگی

مبانی نظری رضایت از زندگی
رضایت از زندگی
تعریف رضایت از زندگی
رضایت از زندگی از نظر لغوي به معنی چگونگی زندگی بوده و در اصطلاح مفهومی چند وجهی، نسبی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهاي فردي و اجتماعی استو همچنین داراي ابعاد عینی و بیرونی، ذهنی و درونی است که نمی توان براي آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد.
فلس و پري (1996) رضایت از زندگی را به عنوان یک احساس خوب تعریف می کنند که شامل ارزیابی قابل مشاهده و درونی از احساسات خوب مادي، جسمانی و اجتماعی…

Check Also

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عاملیت و تغییر اجتماعی در 39 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عاملیت و تغییر اجتماعی در 39 اسلاید جامعه‌شناسی بخشی …