حفظ کردن 1100 کلمه انگلیسی به روش کدینگ

حفظ کردن 1100 کلمه انگلیسی به روش کدینگ

حفظ کردن 1100 کلمه انگلیسی به روش کدینگ

 
تصویر سازي یا کدگذاري لغات چیست؟
روش تصویر سازي یا کدگذاري لغات اخیرا به عنوان یکی از شیوه هاي نوین براي به خاطر سپردن بهتر لغات در زمان کمتر و با صرف وقتکمتري مطرح شده است که امکان ماندگاري بیشتر لغات در ذهن مخاطب را نیز فراهم میآورد. و امروزه همایش هایی هم در جاي جاي ایراندر این خصوص برگزار میشود. این روش تصویر سازي براي یادگیري لغات میباشد که به نظر من عنوان ::سر نخ سازي:: مفهوم بهتر و قابلدركتري به این روش خواهد داد. این روش به این…

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …