کتاب Get Rid of Your Accent – Advanced Level به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Get Rid of Your Accent - Advanced Level به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Get Rid of Your Accent – Advanced Level به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Get Rid of Your Accent – Part 2 – Advanced Level به همراه فایل های صوتی کتاب
نویسندگان: Linda James و Olga Smith
فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 61 صفحه و به صورت دو صفحه در یک صفحه است. ( 119 صفحه)
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.
 …

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …