کتاب Career Paths Business English به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Business English به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Business English به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Business English به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Express Publishing
فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 117 صفحه است.
فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 42 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …