کتاب آموزش زبان کره ای РrасtiсаI Kоrеаn 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای РrасtiсаI Kоrеаn 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای РrасtiсаI Kоrеаn 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای РrасtiсаI Kоrеаn 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Darakwon
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Students Book به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 249 صفحه است.
کتاب WorkBook به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 123 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب با فرمت MP3.
 
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …