کتاب آموزش زبان فرانسوی Le DELF – 100% réussite – A1 به همراه جواب تمارین و متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le DELF - 100% réussite - A1 به همراه جواب تمارین و متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le DELF – 100% réussite – A1 به همراه جواب تمارین و متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان فرانسوی Le DELF – 100% réussite – A1 به همراه جواب تمارین و متن فایل های صوتی و فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Didier
فایل PDF کتاب به زبان فرانسوی و در 104 صفحه است.
فایل PDF جواب تمارین و متن فایل صوتی کتاب به زبان فرانسوی و در 27 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.
فایل PDF چند صفحه اولیه مربوط به فهرست مطالب کتاب را شامل نمی شود و از صفحه 10 شروع می شود….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …