کتاب آموزش زبان اسپانیایی Nuevo ELE Inicial 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Nuevo ELE Inicial 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Nuevo ELE Inicial 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Nuevo ELE Inicial 1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب
ناشر مجموعه: Instituto Cervantes
  
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب Libro del Alumno به زبان اسپانیایی و در 161 صفحه
کتاب Cuaderno de Ejercicios به زبان اسپانیایی و در 64 صفحه
کتاب Guia Didactica به زبان اسپانیایی و در 65 صفحه
فایل های صوتی کتاب ها
 
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …