کتاب آموزش زبان آلمانی +Aspekte neu Mittelstufe Deutsch B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی +Aspekte neu Mittelstufe Deutsch B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی +Aspekte neu Mittelstufe Deutsch B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی +Aspekte neu Mittelstufe Deutsch B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها
ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
فایل PDF کتاب Lehrbuch به زبان آلمانی و در 196 صفحه است.
فایل PDF کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 188 صفحه است.
فایل PDF کتاب Lehrerhandbuch به زبان آلمانی و در 211 صفحه است.
فایل PDF کتاب Intensivtrainer به زبان آلمانی و در 73 صفحه است.
جواب تمارین کتاب های Lehrbuch و Arbeitsbuch
فایل های صوتی کتاب…

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …