پاورپوینت استخوان بازو Humerus

پاورپوینت استخوان بازو Humerus

پاورپوینت استخوان بازو Humerus

دانلود پاورپوینت پزشکی در مورد آناتومی استخوان بازو Humerus 
 
فهرست مطالب:
استخوان بازو Humerus
انتهای پروگزیمال Humerus
•سر Head
•گردن تشریحی Anatomical neck
•تکمه بزرگ Greater tubercle
•تکمه کوچک Lesser tubercle
•ناودان بین تکمه ای Intertubercular groove
•گردن جراحیSurgical neck
تنه Body
Humerus
•کنارها
قدامی
داخلی
خارجی
•سطوح
قدامی داخلی (سوراخ تغذیه ای)
قدامی خارجی (برجستگی دلتوئید)
خلفی (ناودان رادیال)

انتهای دیستال Humerus

•اپی کوندیل…

Check Also

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes دانلود کتاب 2019 Kaplan …