مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary

مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary

مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary

مجموعه 5 جلدی کتاب های Penguin Test Your Vocabulary
ناشر مجموعه : Penguin English
 
  
مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است:
 
Penguin – Test Your Vocabulary 1 ElementaryPenguin – Test Your Vocabulary 2 Pre-IntermediatePenguin – Test Your Vocabulary 3 IntermediatePenguin – Test Your Vocabulary 4 Upper-IntermediatePenguin – Test Your Vocabulary 5 Advanced
 
فایل های PDF کتاب ها به زبان انگلیسی است.
فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …