متن فایل های صوتی کتاب Developing Tactics for Listening – ویرایش دوم

متن فایل های صوتی کتاب Developing Tactics for Listening - ویرایش دوم

متن فایل های صوتی کتاب Developing Tactics for Listening – ویرایش دوم

متن فایل های صوتی کتاب Developing Tactics for Listening – ویرایش دوم
ناشر کتاب: Oxford
فایل به زبان انگلیسی و در 28 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است….

Check Also

کتاب معلم Business Result Elementary

کتاب معلم Business Result Elementary کتاب معلم Business Result Elementary ناشر کتاب: Oxford فایل PDF …