دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)

دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)

دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)

دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)
در مورد کتاب:
نویسنده بارها و بارها در متن کتاب تاکید میکند که آموزه های این کتاب بسیار خطرناک بوده و  به هیچ عنوان برای سرگرمی نیست و تنها یک اشتباه کوچک در هنگام اجرای دستورات کتاب ان ممکن است به قیمت زندگی شما و عزیزان شما تمام شود، چنان که خود نویسنده تمام اعضای خانواده خویش را به دلیلی نامعلوم از دست میدهد و در آخرین لحظات عمر خویش نگران این موضوع است که مبادا اشتباهی در هنگام انجام…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …