دانلود کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران PDF

دانلود کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران PDF

دانلود کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران PDF

دانلود کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران دکتر پاکزاد PDF
 

راهنمای طراحی شهری در ایران
طراحی فضاهای شهری به این دلیل متولد شد که حرفه های دیگر نظیر برنامه ریزی شهری و معماری در جریان ساخت وشهر و فضاهای آن کیفیت محیط را از نظر پنهان داشته اند. در واقع این حرفه با دغدغه خاطر ارتقاء کیفیت محیطی به ساماندهی شهر در عرصه های عمومی و جمعی می پردازد. این کتاب انواع توقعات از فضاهای شهری را عنوان کرده و در ارتباط با هر کدام به تدوین راهبرد و…

Check Also

اموزش صفرتا صد اتوکد معماری

اموزش صفرتا صد اتوکد معماری اموزش صفرتا صد اتوکد معماری با بهترین شیوه ارايه ممکن …