دانلود کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

 
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور

توضیحات:
این کتاب، شرح مبانی و روش های آماری است که در آن، ابتدا مفاهیم اولیه، آمار توصیفی و شاخص های مرکزی بررسی شده، سپس این مباحث مطرح گردیده است. پارامترهای پراکندگی، چولگی، کشیدگی احتمال، متغیرهای تصادفی گسسته، توزیع پیوسته و تصمیم گیری. هر فصل حاوی مسائل و تمرین های مختلفی است که به همراه پاسخ برای استفاده دانشجویان رشته های علوم اداری، مدیریت، بازرگانی،…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …