دوستان خارج‌نشین مُرده ما را ‌ترجیح می‌دهند!

Spread the love
تحلیل‌های توام با تحمیق عناصر فراری برای تحریک دوستان داخلی خود به خود زنی، با اعتراض تند یک عضو گروهک ملی مذهبی مواجه شد.
READ  Getting the Basics Right - India's National Education Policy 2020